Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
2. Aanbiedingen
3. Prijzen
4. Betaling
5. Levering en leveringstijd
6. Ruilen en herroepingsrecht
7. Tevredenheidsgarantie
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Doorverkoop
10. Garantie en aansprakelijkheid
11. Overmacht
12. Intellectuele eigendom
13. Persoonsgegevens
14. Toepasselijk recht
15. Overig

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van Owje BV, genaamd www.bodyhoop.nl. en op alle met Owje BV aangegane overeenkomsten via de webshop.

1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Owje BV en haar contractpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.4. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Owje BV is ingestemd.

1.6. Onder “koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Owje BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7. De internetsite van Owje BV richt zich op de Europese markt.

1.8. Owje BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.9. Door het gebruik van de internetsite van Owje BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.10. Owje BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Owje BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan als:

* de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Owje BV via elektronische weg is verzonden. Deze zijn door Owje BV ontvangen.

* de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

* een offerte is door de koper getekend en door Owje BV ontvangen ingeval door Owje BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door Owje BV herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Owje BV de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6. koper en Owje BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Owje BV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Owje BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De koper is de prijs verschuldigd die Owje BV in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Owje BV worden gecorrigeerd.

3.4. Bezorgkosten worden apart vermeld op de internetsite. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Owje BV.

4. Betaling

4.1. Bestellingen via de internetsite dienen te worden betaald door middel van vooruitbetaling. Owje BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2. In het geval door Owje BV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3. Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Owje BV als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.5. In geval van niet tijdige betaling is Owje BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Owje BV ernaar om bestellingen die zijn geplaatst voor 16.00 uur, dezelfde dag nog te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Owje BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Owje BV streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per email aan de koper te melden.

5.3. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de koper.

5.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. De koper krijgt zijn geld terug.

7. Tevredenheidsgarantie

7.1. De consument-koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Owje BV aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

7.2. Owje BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-koper.

7.4. Indien de consument-koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Owje BV binnen 7 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-koper aan Owje BV betaalde.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Owje BV is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, beprinten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Na de eigendomsoverdracht is het de koper niet toegestaan de producten te bedrukken.

9. Doorverkoop

9.1 Het is de afnemer verboden behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Owje BV, de door haar geleverde zaken in een andere dan de originele van Owje BV stammende toestand te brengen of te gebruiken.

9.2 De afnemer mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Owje BV, door haar geleverde goederen niet als toegift ten behoeve van de verkoop van andere producten gebruiken dan wel laten gebruiken.

9.3 De afnemer verplicht zich de door Owje BV geleverde goederen niet zonder schriftelijke toestemming van Owje BV aan derden te verkopen, noch te verkopen aan afnemers van wie hij weet, of redelijkerwijze kan vermoeden, dat zij deze goederen aan derden zullen verkopen.

9.4 In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de afnemer een boete van € 1000,00 voor iedere overtreding, onverminderd de overige rechten die Owje BV ten gelde kan maken.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1. Voor door Owje BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Owje BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

10.2. Owje BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Owje BV heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

10.3. Indien Owje BV om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Owje BV of de fabrikant zijn verricht;

* indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

* indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

* indien geen gehoor is gegeven aan de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

10.5. Indien reclamering door Owje BV gegrond wordt gevonden, kan Owje BV overgaan tot het volgende:

* de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen;

* het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties dan wel te repareren waarbij de te vervangen artikelen of onderdelen aan Owje BV worden teruggegeven;

* het geleverde artikel terug te nemen een de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag, zonder te zijn gehouden aan enige vorm van schadevergoeding.

De afnemer dient in alle gevallen Owje BV drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

10.6. De koper is gehouden Owje BV te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Owje BV zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

10.7. Het is mogelijk dat Owje BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Owje BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht is Owje BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

12. Intellectuele eigendom

12.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Owje BV , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3. Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Owje BV , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13. Persoonsgegevens

13.1. Owje BV zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

13.2. Owje BV neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Owje BV of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14.3. Indien van deze Algemene Voorwaarden een Engelstalige versie wordt gemaakt en gehanteerd geldt dat de versie in de Nederlandse taal immer zal prevaleren boven de Engelstalige versie.

15. Overig

15.1. Owje BV is gevestigd te (8702) Bolsward, It Reidhintsje 6 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 53877543. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Owje BV op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

15.2. De Owje BV helpdesk is bereikbaar voor informatie op werkdagen via het email adres op de internetsite.

15.3. Owje BV streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen één dag te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden Owje BV, 30 april 2010

Met
gemaakt door
Burggraaf Media