Privacy- en cookiestatement BODYHOOP

Bodyhoop gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. Bodyhoop gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar
dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken
(bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief te ontvangen); om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen).

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze
regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 20-09-2018.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy- en cookiestatement genoemde
gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Bodyhoop de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van
toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 2. Dit Reglement is van toepassing
binnen Bodyhoop en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

In onderstaande artikelen geven wij transparantie betreffende hoe Bodyhoop omgaat met de door u aan ons toevertrouwde informatie.
Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Bodyhoop gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij
elk contact tussen Bodyhoop en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment
partner Icepay, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit
privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Reikwijdte
Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor Bodyhoop de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van
toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
Dit Reglement is van toepassing binnen Bodyhoop en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Definities
Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.

Content: Audiovisueel materiaal, video’s, webinars, foto’s, blogs, recepten, geschreven artikelen en foto’s e.d.

Dienst: De service van Bodyhoop die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden Bodyhoop.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van Bodyhoop.

Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van Bodyhoop.

Bodyhoop: Owje BV ( KVK nummer 53877543 )

Website: De Website van Bodyhoop: te vinden op https://www.Bodyhoop.nl/

Hoe verzamelen wij informatie. Bodyhoop verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, Bodyhoop registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens:

1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie. 2. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft daarnaast betrekking op Persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Klant, te weten gewicht, taille-, dijbeen, buik- en heupomvang. 3. door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen). 4. welke content/recepten/informatie wordt opgevraagd. 5. Welke e-mail worden geopend of gelezen. Waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden linken. 6. algemene informatie over het gebruik van het Bodyhoop platform. 7. gebruik van de Bodyhoop social media.

Waarom verzamelen we gegevens?
Om te kunnen communiceren met de klant. a)Ten behoeve van de dienstverlening van de klant bij Bodyhoop; b)Communicatie voor marketingdoeleinden, communicatie over de dienstverlening en
communicatie over de voorwaarden waaronder Bodyhoop haar dienstverlening uitvoert; c) het leveren van informatie aan de Klant als onderdeel van Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over en analyse van fysieke eigenschappen van de Klant naar aanleiding van de afname van Diensten; d) het verbeteren van de gebruikerservaring van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van Diensten en gepersonaliseerde inhoud; e) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Bodyhoop in het algemeen; f) het oplossen van eventuele problemen die de Klant ondervindt bij gebruikmaking van de dienstverlening van Bodyhoop; g) het financieel afhandelen van de levering van Diensten aan de Klant.

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van Bodyhoop, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Bodyhoop, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben toegang tot de Content. Bodyhoop maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen
over het bezoek van de Website. Aan de hand van het website bezoek kan Bodyhoop bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking wordt
bekeken.

Voor Bodyhoop: om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een account aan te maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, worden door Bodyhoop bewaard.

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan Bodyhoop bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google.

Bodyhoop kan email adressen gebruiken voor marketing-doeleinden om zogenaamde ‘look a like audiences’ te genereren. Bodyhoop is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites Bodyhoop is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

Cookies
Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de computer of andere Apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover Bodyhoop met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt Bodyhoop: Bodyhoop plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt Bodyhoop gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die Bodyhoop inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen Bodyhoop bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door Bodyhoop.

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde
partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden
ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.
NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden
gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de
Dienst.

Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers
Bodyhoop verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account: Bodyhoop bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het Bodyhoop membership registreren voor een membership (dat wil zeggen emailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde –secundaire – activiteiten zijn staan op zichzelf en kunnen dus op individuele basis worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door Bodyhoop aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door Bodyhoop aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal Bodyhoop strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens: Bodyhoop laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of
bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: Bodyhoop kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. Bodyhoop mag deze informatie tonen op de
Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content: Bodyhoop kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: Bodyhoop kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van
de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails: Als Bodyhoop e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails,
bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie
Om de Dienst te kunnen bieden: Bodyhoop gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.
Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: Bodyhoop kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de
Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of
door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: Bodyhoop gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt
wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van
Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Voor marktonderzoek: Bodyhoop kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek.
Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Bodyhoop kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien
zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Voor marketing doeleinden: Bodyhoop kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties
of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich
hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat Bodyhoop hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Bodyhoop rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van
(accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan Bodyhoop gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat
toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als Bodyhoop op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie
Met (andere) leveranciers van Bodyhoop: Bodyhoop zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. Bodyhoop zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.

Met medewerkers
Binnen Bodyhoop kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Bodyhoop, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie
Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Bodyhoop verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen of verwijderen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het
ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Bodyhoop via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen.
Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van onze klantenservice zijn te vinden op https://www.bodyhoop.nl/contact/.

Verantwoordelijk voor verwerking en beheer
1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens. 2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende
technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

Beveiliging van verwerking van persoonsgegevens
De medewerkers van Bodyhoop hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Bodyhoop en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden
bewaard. 3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

Indien de Klant haar gegevens wil laten verwijderen, dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van onze klantenservice zijn te vinden op https://www.bodyhoop.nl/contact/. Wij zullen de aanvraag zo spoedig mogelijk in gang zetten en de gegevens verwijderen (binnen 5 werkdagen).

Beveiliging van informatie
Bodyhoop doet haar uiterste best ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Bodyhoop respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bodyhoop draagt er door
die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Bodyhoop verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden
De Website kan links naar andere websites bevatten. Bodyhoop kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites
aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen
Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop Bodyhoop gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van Bodyhoop. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op www.bodyhoop.nl

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement
Bodyhoop behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.