Skip to main content

Bodyhoop viert haar 10 jarig bestaan

By 24/09/2021september 25th, 2021Nieuws

Deze maand vieren we het 10 jarig bestaan van de (oranje) Bodyhoop!

We vieren dit met een limited edition van de Bodyhoop, in een speciale kleur: Ocean Green.

Het is de kleur van vernieuwing, groei, energie, vertrouwen, duidelijke communicatie en betrouwbaarheid. Kernwoorden voor het merk Bodyhoop waar we trots op zijn en waar we mee verder willen groeien.

Hoe het begon

Het is al weer 10 jaar geleden dat Bodyhoop’s reis begon. Angelique Hulst, initiatiefnemer van het Bodyhoop Concept, kwam na de bevalling van haar kinderen weer in shape met behulp van een verzwaarde hoelahoep. Verrast door het plezier en het snelle effect dat zij hiervan had, wilde zij haar ervaringen delen en anderen helpen om op deze simpele maar effectieve manier hun eigen lichaam terug te krijgen. Zonder lastige en vervelende sit-ups en crunches.

De eerste versie van de Bodyhoop was nog niet om trots op te zijn maar door goed te luisteren naar de ervaringen van gebruikers is de Bodyhoop geworden wat het nu is: een unieke en kwalitatief goede fitnesshoelahoep, geschikt voor starters en gevorderden. Omwikkeld met een dikke laag foam voor extra comfort tijdens je workout.

De buis van de Bodyhoop is zo gemaakt dat deze fitnesshoelahoep niet in je lichaam snijdt en een groot stuk van je bindweefsel masseert, terwijl je hoelahoept. Terwijl je Bodyhoopt train je alle core spieren. Het is een functionele training voor de buik-, rug-, been-, en bilspieren.

Inmiddels ontdekken steeds meer vrouwen de Bodyhoop als een handige tool om in vorm te komen en te blijven. De Bodyhoop community bestaat inmiddels uit duizenden vrouwen, in Nederland, maar ook in Duitsland en Oostenrijk.

Voor meer afwisseling en uitdaging en het creëren van een full body workout, heeft Bodyhoop Sarah Menig in de arm genomen. Zij heeft als personal trainer met een fysiotherapeutische achtergrond de workouts en programma’s bedacht. Inmiddels is Sarah ook inhoudelijk verantwoordelijk voor de programma’s op FitGirl.nl.

De komende jaren wil de Bodyhoop de Mercedes onder de verzwaarde fitness hoelahoeps blijven door aandachtig en goed te blijven luisteren en te reageren op haar community.

Enkele reacties van gebruikers van de Bodyhoop

Ik brak 3 jaar geleden mijn rug waardoor ik elke dag veel overlast had. Ik was ook veel afgevallen, maar die buik. In het begin was ik sceptisch over Bodyhoop, of ik het zou kunnen. Toch overstag en de Bodyhoop gekocht. Na een paar dagen oefenen ging het steeds beter. Nu doe ik elke dag 10 minuten Bodyhoop en mijn rugpijn is na genoeg verdwenen. Ik zie en merk dat mijn maag ook samentrekt. Met hardlopen merk ik dat de afstanden langer zijn omdat ik flexibeler ben geworden. Ik kan het iedereen aanraden. Het kan op elk moment van de dag. Anita 

Super goede Bodyhoop Ik ben al goed begonnen Ben 76 jaar oud en na 8 dagen fijn om te doen. Ik ben een wielrenner goed voor mijn buikspieren 👍👍 Camiel 

Ik vind het geweldig. Ik heb hem nog maar een paar weken en heb hem nog niet eens heel intensief gebruikt, maar ik ben al 4 cm kwijt! Doe het in combinatie met buikspieroefeningen. Probeer nog eens 3 cm eraf te krijgen. Dan pas ik weer in mijn kleren… Ik vind het een heel effectieve methode! Bedankt en groeten, Nelleke

Begin maart de bodyhoop aangeschaft na het lezen van een advertentie in de krant. Ik was al een tijdje bezig met mijn gewicht, ik doe ook allerlei andere sporten, maar toch – die buik… Ik begon met enthousiasme te hopen en mijn zus, die op bezoek kwam, kocht het meteen. Na twee weken werd er een challenge gestart, hier zijn we allebei direct mee aan de slag gegaan. Heel fijn om elkaar te kunnen motiveren, ook als het even niet zo goed gaat of als er veel squats op het programma staan ​​:). Inmiddels ben ik veel centimeters kwijt en nog steeds enthousiast. Dus ik ga door met Bodyhoopen! Willy

Vind meer reviews en resultaten op https://www.bodyhoop.nl/challenge-wall/

En op https://www.bodyhoop.nl/reviews/

Bestel hier de limited edition van de Bodyhoop in Ocean Green / Zwart

This month we celebrate the 10th anniversary of the (orange) Bodyhoop!

With a limited edition of the Bodyhoop, in a special color: Ocean Green. It is the color of renewal, growth, energy, trust, clear communication and reliability. Keywords for the Bodyhoop brand that we are proud of and with which we want to grow. We are cooperating with partners with the same attitude.

How it started.

It has been 10 years since Bodyhoop’s journey began. Angelique Hulst, initiator of the Bodyhoop Concept, got back in shape after giving birth to her children with the help of a weighted hula hoop. Surprised by the pleasure and the quick effect it had, she wanted to share her experiences and help others to regain their own body in this simple but effective way. Without tricky and annoying sit-ups and crunches.

The first version of the Bodyhoop was not something to be proud of, but by listening carefully to the experiences of users, the Bodyhoop has become what it is today: a unique and high-quality fitness hula hoop, suitable for beginners and advanced users. Wrapped in a thick layer of foam for extra comfort during your workout.

The tube of the Bodyhoop is made in such a way that this fitness hula hoop does not cut into your body and massages a large part of your connective tissue while you hula hoop. While you Bodyhoop you train all core muscles. It is a functional training for the abdominal, back, leg and glutes.

More and more women are now discovering the Bodyhoop as a handy tool to get and stay in shape. The Bodyhoop community now consists of thousands of women, in the Netherlands, but also in Germany and Austria.

For more variety and challenge and to create a full body workout, Bodyhoop has engaged Sarah Menig. As a personal trainer with a physiotherapeutic background, she devised the workouts and programs. Sarah is now also responsible for the content of the programs on FitGirl.nl.

In the coming years, the Bodyhoop wants to remain the Mercedes among the weighted fitness hula hoops by continuing to listen carefully and respond to its community.

Some reactions from users of the Bodyhoop

I broke my back 3 years ago so I had a lot of nuisance every day. I had also lost a lot of weight, but that belly. At first I was skeptical about Bodyhoop, if I could do it. Still tacked and bought the Bodyhoop. After a few days of practice it got better and better. Now I do 10 minutes of Bodyhoop every day and my back pain is gone after enough. I see and notice that my stomach is also contracting. With running I notice that the distances are longer because I have become more flexible. I recommend it to everyone. It can be done at any time of the day. Anita

Super good Bodyhoop I have already started well Am 76 years old and after 8 days nice to do. I am a cyclist good for my abs 👍👍 Camiel

I love it. I’ve only had it for a few weeks and haven’t even used it very intensively yet, but I’ve already lost 4 cm! Do it in combination with abdominal exercises. Try to get another 3 cm off. Then I fit into my clothes again… I think it’s a very effective method! Thanks and regards, Nelleke

Purchased the bodyhoop at the beginning of March after reading an advertisement in the newspaper. I had been working on my weight for a while, I also do all kinds of other sports, but still – that belly… I started hoping with enthusiasm and my sister, who came to visit, immediately bought it. After two weeks a challenge was started, we both immediately started working on it. Very nice to be able to motivate each other, even when things are not going so well or when there are a lot of squats on the program :). I have now lost many centimeters and am still enthusiastic. So I’ll continue Bodyhooping! Willy

Met
gemaakt door
Burggraaf Media